תקנון הרשמה

תקנון ההרשמה

 1. כללי
  • אתר האינטרנט dead-sea.bike משמש כאתר תדמית וכאתר להרשמה בתשלום לאירוע סובב ארץ ים המלח (להלן – “האירוע”), האתר מופעל ע”י חברת 010 יזמות בע”מ ת.ד 2313 באר שבע ח.פ 512629254.
  • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר ועל כל רכישה שתתבצע באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הגולש לבין חברת 010 יזמות בע”מ ו/או פורום אירועי התמר בע”מ. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
  • גלישה באתר ו/או הרשמה לאירוע, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
  • מובהר כי תנאי תקנון ההרשמה המפורטים בלשון זכר הינם לשם נוחיות בלבד ומיועדים לשני המינים כאחד.
 1. מערכת ההרשמה לאירוע
  • מכירות באתר מתבצעות בשיטת מכירה רגילה, מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. הגולש בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.
  • כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע”מ על פי דין במידה וחל תשלום מע”מ על העסקה לפי כל דין.
  • בעת ביצוע הרשמה על הגולש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים בכדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות.
  • חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה. מיד לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.
   הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
  • במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל הגולש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה חברת חברת 010 יזמות בע”מ זכאית לבטל את ההזמנה.
  • ההרשמה לאירוע מוגבלת בכמות משתתפים.
  • על כל נרשם ששילם באתר להצטייד באסמכתא המלמדת על הקנייה ו/או אישור רכישה ובתוספת תעודת זהות או כל תעודה מזהה אחרת הנושאת את מספר הזהות ותמונה.
 1. השימוש באתר
  • כל גולש רשאי להירשם לאירוע באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
   • הגולש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש הנו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
   • המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
   • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
   • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
 1. מדיניות פרטיות
  • חברת 010 יזמות בע”מ מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות, תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון.
  • בהסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או הודעות (SMS) כאמור הינך נותן את הסכמתך לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות הנך מאשר לחברת 010 יזמות בע”מ להפנות אליך דיוורים בנושאי תרבות, לייף סטייל וספורט.
 1. ביטול הרשמה ו/או כשל תמורה
  • מדיניות הביטול הינה בכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (“ביטול עסקה”) התשע”א – 2010 קישור
  • בקשה לביטול שירות/השתתפות תימסר בכתב בלבד, במייל לכתובת sovev@forumpro.co.il.
  • במידה והביטול נעשה בתוך 14 ימים מביצוע ההרשמה, יזוכה המשתתף במלוא הסכום למעט 5 ש”ח לכיסוי עלויות עמלות החיוב והסליקה.
 1. עדכון או שינוי בפרטי הרשמה
  • משתתף המבקש לבטל עסקה, חייב להציג לחברת 010 יזמות בע”מ אישור המעיד על עצם ביצוע העסקה
  • בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, חברת 010 יזמות בע”מ תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר בהתאם לדין.
  • לאחר 14 ימים מיום הרישום יינתן החזר כספי עבור ביטול מקצים / עסקאות לפי המפתח הבא:
 • בקשות שיתקבלו עד לתאריך 10/09/2021 – זיכוי של 60% מהעסקה
 • בקשות שיתקבלו עד לתאריך 11/11/2021 – זיכוי של 40% מהעסקה
 • ביטולים שיעשו לאחר תאריך 15/11/2021, גם אם הם מתקבלים פחות מ14 יום מיום הרישום, לא יזוכו בכלל.
 • חברת 010 יזמות בע”מ תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
 • הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך וחברת 010 יזמות בע”מ תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם.
 • למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי חברת 010 יזמות בע”מ או מי מטעמה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה
 • ביטול הרשמה לאירוע תעשה באמצעות פנייה בכתב לחברת 010 יזמות בע”מ  בלבד, באמצעות טופס הפנייה באתר, יש להקפיד על מילוי מדויק ומפורט ככל הניתן בטופס הפנייה.
 • במקרה של אי הגעה לאירוע מכל סיבה שהיא – לא יינתן זיכוי כספי.
 1. השתתפות באירוע
  • השתתפות באירוע הינה על אחריות המשתתפים בלבד ותתאפשר רק בכפוף לכך כי במהלך תהליך ההרשמה לאירוע אישרו כי קראו את הצהרת ההשתתפות באירוע ומילאו את הצהרת הבריאות.
  • חברת 010 יזמות בע”מ לא יהיו אחראיות בגין פריטים שאבדו או נגנבו למשתתפי האירוע.
  • בכניסתם למתחם האירוע, המשתתפים באירוע מסכימים באופן בלתי חוזר לשימוש בחינם בתמונה ובקול שלהם למטרות צילומים, שידורים חיים, שידורים ו/או הקלטות של צילומים ו/או קול שיופקו על ידי חברת 010 יזמות בע”מ או נציגיו בקשר עם האירוע, וכן לשימוש עתידי בכל מדיה נוכחית או עתידית (כגון, ובייחוד, שידורי קול או צילומים וכן הפצה דיגיטלית, לרבות באינטרנט).
 1. ביטול האירוע
  • ביטול האירוע עקב שביתה במשק, השבתה, פגעי טבע לרבות גשמים והצפות אשר לדעת חברת 010 יזמות בע”מ מסכנים את משתתפי האירוע ו/או לא מאפשרים קיום האירוע, סגירת האתר או סגירת כבישי גישה אליו על ידי הרשויות החוקיות במדינה לרבות בשל אירוע בטחוני וכל כח עליון אחר לרבות הנחיות והוראות משרד הבריאות ו/או כל רשות אחרת כפועל יוצא ממשבר נגיף הקורונה וכיוצא באלו, לא יהוו הפרה של ההסכם מצד חברת 010 יזמות בע”מ והרוכש באמצעות האתר לא יהיה זכאי לפיצוי כספי.
  • במקרה של ביטול האירוע מחמת הסיבות כאמור, חברת 010 יזמות בע”מ תעשה כל שלעיל ידן על מנת לתאם אירוע חלופי במועד אחר ככל שיתאפשר הדבר ובהינתן כי אין צד שלישי המונע זאת.
  • ככל שמועד חלופי לאירוע לא יתאפשר, חברת 010 יזמות בע”מ תאפשר זיכוי הרשמה לרוכש ככל שיתאפשר הדבר ובהינתן כי אין צד שלישי המונע זאת, ובניכוי 5 ש”ח דמי טיפול ועמלת אשראי.
  • אם תהא סכנה לנזק גוף או לבריאות עקב תנאי מזג האוויר, האירוע יופסק מיידית. במקרה כאמור או אם האירוע יופסק מפאת סיבות אחרות של כוח עליון, עקב הוראה רשמית או החלטה שיפוטית, אם המשתתפים באירוע יימצאו בסכנה עקב התנהגות פסולה של אחרים, אזי לא תתקבל דרישת החזר, אלא אם חברת 010 יזמות בע”מ ו/או פורום אירועי התמר בע”מ פעלה במכוון או ברשלנות רבתי.
 1. שירות לקוחות
  • בשאלות לגבי האתר ופעילותו, ובנושא האירוע וההרשמה יש לפנות לשירות הלקוחות בכתובת הדוא”ל שלהלן sovev@forumpro.co.il
  • אנו עושים מאמץ לענות לכל פנייה בהקדם האפשרי ותוך 24 שעות מענה טלפוני בימים א’-ה’ בשעות 10:00-17:00
 1. סמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו חוקי מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית תינתן לבתי המשפט במחוז תל-אביב יפו.

 1. אבטחת האתר

האתר מאובטח לפי תקנוני האבטחה המחמירים בישראל מסוג PCI ולפי דרישות חברות כרטיסי האשראי, איננו שומרים את פרטי כרטיסי האשראי של הגולשים.